Cơ cấu tổ chức

Viện trưởng PGS.TS. Đặng Xuân Kiên
Phụ trách chung

Email: dangxuankien@hcmutrans.edu.vn

Điện thoại: (08)- 35122650

Chuyên viên Trần Mai Hương
  Phụ trách mảng đào tạo Tiến sĩ, Thạc sĩ và các công tác:

♦ Công tác Tuyển sinh

♦ Công tác mở ngành, chương trình đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ

♦ Xét duyệt đề cương luận văn thạc sỹ

♦ Tổ chức bảo vệ luận văn, xét tốt nghiệp

♦ Xử lý gia hạn, học bổ sung, thôi học, bảo lưu

Email: maihuong@hcmutrans.edu.vn

Điện thoại: (08)-35125827

Chuyên viên Nguyễn Ngọc Anh
  Phụ trách mảng đào tạo Thạc sĩ và các công tác:

♦ Công tác Tuyển sinh

♦ Văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm, học lại, học ghép

♦ Phối hợp tổ chức các kỳ thi, lễ bảo vệ luận văn, luận án và lễ tốt nghiệp

♦ Hành chính, văn phòng

Email: anh.nguyen@ut.edu.vn

Điện thoại: (08)-35125827