Cơ cấu tổ chức

Viện trưởng PGS.TS. Đặng Xuân Kiên
Phụ trách chung

Email: dangxuankien@hcmutrans.edu.vn

Điện thoại: (08)- 35122650

Giảng viên chính TS. Lê Văn Trọng
Phụ trách mảng đào tạo Tiến sĩ và các công tác:

♦ Sắp xếp lịch học Thạc sĩ và Tiến sĩ

♦ Bảo vệ tổng quan, chuyên đề, luận án Tiến sĩ

♦ Hợp đồng giảng dạy, biên bản thanh lý

Email: levantronggtvt@yahoo.com

Điện thoại: (08)-35125827

Chuyên viên Th.S Nguyễn Thành Nhật Lai
  Phụ trách mảng đào tạo Thạc sĩ và các công tác:

♦ Công tác Tuyển sinh

♦ Công tác mở ngành, chương trình đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ

♦ Xét duyệt đề cương luận văn thạc sỹ

♦ Tổ chức bảo vệ luận văn, xét tốt nghiệp

♦ Xử lý gia hạn, học bổ sung, thôi học, bảo lưu

Email: nhatlai_hh@hcmutrans.edu.vn

Điện thoại: (08)-35125827

Cán sự CN. Trần Mai Hương
  Phụ trách mảng đào tạo Thạc sĩ và các công tác:

♦ Công tác Tuyển sinh

♦ Văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm, học lại, học ghép

♦ Hành chính, văn phòng

Email: maihuong@hcmutrans.edu.vn

Điện thoại: (08)-35125827

Chuyên viên KS. Võ Thị Trúc Uyên
  ♦ Công tác Tuyển sinh

♦ Hệ thống thông tin, website, phần mềm quản lý đào tạo SĐH

Email: uyen.vo@ut.edu.vn

Điện thoại: (08)-35125827