Thông báo về việc học bổ sung của nghiên cứu sinh

0
877
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 395/TB-SĐH
TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2017

                                                           THÔNG BÁO

Về việc học bổ sung của nghiên cứu sinh

Viện đào tạo sau đại học thông báo các nghiên cứu sinh:

  1. Nguyễn Danh Chấn – Niên khóa 2016 – Ngành Cơ khí động lực,
  2. Trần Vũ Hải Đăng – Niên khóa 2016 – Ngành Cơ khí động lực,
  3. Cao Đào Nam – Niên khóa 2017 – Ngành Cơ khí động lực,
  4. Trần Tiến Đạt – Niên khóa 2017 – Ngành Cơ khí động lực.

bắt buộc phải học 04 môn học bổ sung sau:

Số

TT

Mã số học phần Tên học phần Số tín chỉ

Giảng viên

1 60.52.01.16.02.02 Truyền động thủy khí 3 TS. Trần Văn Trung
2 60.52.01.16.02.05 Vật liệu học 2 PGS.TS. Vũ Ngọc Bích
3 60.52.01.16.02.08 Khai thác HT động lực tàu thủy 3 TS. Lê Văn Vang
4 60.52.01.16.02.17 Chế độ làm việc của Diesel tàu thủy 3 PGS.TS Phan Văn Quân

Đề nghị các nghiên cứu sinh có tên trên liên hệ với Viện đào tạo sau đại học để đóng tiền học bổ sung trước ngày 15/07/2017 để Viện đào tạo sau đại học lập lịch học.

Trân trọng./.

TL. HIỆU TRƯỞNG

 VIỆN TRƯỞNG

(đã ký)

 PGS.TS. Đặng Xuân Kiên